Missing Consumer Key - Check Settings

Statut przedszkola

ZAŁĄCZNIK do Uchwały nr 2/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Ostrołęce z dnia  23 listopada 2017 r.

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W OSTROŁĘCE

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 1

1.Przedszkole Miejskie Nr 13 w Ostrołęce, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym.

2.Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Dzieci Polskich 5 w Ostrołęce.

§ 2

1.Organem prowadzącym przedszkola jest miasto Ostrołęka.

2.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

3.Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Ostrołęki, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy miasta Ostrołęki.

§ 3

1.Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.

2.Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej:

Przedszkole Miejskie Nr 13

07-410 Ostrołęka

ul. Dzieci Polskich 5

tel./fax (029) 766 68 32

3.Dopuszcza się stosowanie w korespondencji skróconego symbolu literowego przedszkola: PM 13.

4.Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej  i elektronicznej, i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno wychowawcze.

2.Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki ww szkole.

3.Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcia dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

4.Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1)pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;

2)promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

3)organizowanie, w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;

4)umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;

5)udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

7)umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

8)zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

§ 5

1.W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na  rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych                  i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.

3.Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

4.Nauczyciele prowadzą obserwacje dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

5.Narzędziami służącymi do realizacji obserwacji o której mowa w ust. 4  są karty obserwacji, portfolio oraz karty diagnozy gotowości szkolnej.

6.Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

8.Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9.Przedszkole organizuje i udziela rodzicom wychowanków i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

10.Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera działania wspierające nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności.

§ 6

1.Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji  ze środowiskiem przedszkolnym.

2.Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

1)realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

3)zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.

3.Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§ 7

1.Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

2.Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§ 8

1.Przedszkole organizuje zajęcia religii.

2.Podstawą udziału dziecka w zajęciach religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.

3.Życzenie udziału w zajęciach religii raz wyrażone, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

4.Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 9

1.Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.

2.Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1)możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2)specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3)potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4)organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5)organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6)wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

3.Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2)informuje na bieżąco o postępach dziecka;

3)uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych  w przedszkolu;

4)uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 10

Organami przedszkola są:

1)dyrektor;

2)rada pedagogiczna;

3)rada rodziców.

§ 11

1.Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

2.Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone  w odrębnych przepisach dla:

1)kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

2)kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej;

3)organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

4)dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Ostrołęka;

5)przewodniczącego rady pedagogicznej przedszkola;

6)organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.

3.Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4.Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych mu zadań.

5.Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§ 12

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

3.Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 13 w Ostrołęce.”, który określa:

1)organizację zebrań;

2)sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

3)sposób dokumentowania działań rady;

4)wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne;

5)inne ważne tematy dotyczące przedszkola.

4.Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

§ 13

1.Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

2.Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.

3.Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 13 w Ostrołęce”.

4.Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci;

5.Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

6.Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§ 14

1.Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2.Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3.Organy przedszkola tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

§ 15

1.W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

2.Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

3.W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt, po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

4.W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 16

1.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki  i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

2.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

1)zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

2)zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym  i psychicznym.

3.Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie, do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

5.Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.

6.Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

§ 17

1.Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby przez nich upoważnione.

2.Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.

3.Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

4.Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.

5.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6.Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

7.Dyrektor w drodze zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania  i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:

1)sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;

2)zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;

3)trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane  z przedszkola.

§ 18

1.Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1)znajomości, realizowanych programów i planów zajęć;

2)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

4)zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal zajęć, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć.

5)wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

2.Obowiązkiem rodziców jest:

1)punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

2)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

3)zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;

4)informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni zawiązek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

5)współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

3.Przedszkole określa następujące formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

1)zebrania ogólne, nie rzadziej  niż jeden raz w roku;

2)zebrania oddziałowe nie rzadziej niż dwa razy do roku;

3)konsultacje indywidualne na bieżąco w miarę potrzeb;

4)uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodne z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

5)zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;

6)dni otwarte w miesiącu czerwcu;

7)kącik informacyjny dla rodziców;

8)wystawy plac plastycznych dzieci;

9)aktualności na stronie internetowej przedszkola.

§ 19

1.Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1700.

2.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

3.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

4.Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

5.W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

6.Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

§ 20

1.Przedszkole zapewnia wyżywienie.

2.Kuchnia przedszkolna przygotowuje następujące posiłki:

1)śniadanie;

2)obiad;

3)podwieczorek.

3.Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4.Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent w uzgodnieniu z kucharką.

5.Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom codziennie poprzez informację na tablicy ogłoszeń w holu wejściowym do przedszkola.

6.Na wniosek rodziców, poparty zaleceniem lekarza, przedszkole przygotowuje posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.

7.Poza godzinami pracy obiekt przedszkola zabezpieczony jest systemem alarmowym.

§ 21

8.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

9.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego tj. w godz. od. 600 do 1700.

10.Za świadczenie w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci nie realizujących obowiązku wychowania przedszkolnego, rodzice wnoszą opłaty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11.Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 3 określają odrębne przepisy.

§ 22

1.Korzystanie z żywienia w przedszkolu, jest odpłatne.

2.Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki określa dyrektor przedszkola.

3.W przypadku nieobecności dziecka opłata za wyżywienie podlega zwrotowi. Wysokość zwrotu naliczana jest za każdy dzień nieobecności dziecka.

4.Opłaty za korzystanie z usług przedszkola w tym za wyżywienie należy wnosić, najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca, przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ 5

ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI

§ 23

1.Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną mają prawo do dodatkowych zajęć rewalidacyjnych w wymiarze od 1 do 2 godzin tygodniowo prowadzonych przez specjalistów zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci.

2.Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z możliwościami realizacji wskazań zawartych w opinii wg następujących zasad:

1)dyrektor powołuje zespół do spraw wczesnego wspomagania rozwoju;

2)w skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym;

3)pracę zespołu koordynuje dyrektor albo powołany przez niego nauczyciel;

4)do zadań zespołu należy w szczególności:

a)ustalenie na podstawie opinii kierunków i harmonogramu działań  w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny;

b)nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku pomocy lub innym ośrodkiem;

c)opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju;

d)analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

5)zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania,

6)zespół współpracuje z rodziną dziecka przez udzielanie pomocy, instruktażu  i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

7)miesięczny wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania prowadzonych przez specjalistów wynosi od 4 do 8 godzin.

§ 24

1.Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas zawarty w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

2.Zajęcia indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego prowadzone są z dzieckiem przez jednego nauczyciela przedszkola, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

3.Zajęcia prowadzone są w przedszkolu lub domu rodzinnym.

4.Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć.

5.Tygodniowy wymiar godzin realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6.

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 25

1.W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

2.Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

1)nauczyciel wychowania przedszkolnego;

2)nauczyciel religii;

3)logopeda;

4)nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

3.Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy:

1)pracownicy administracji:

a)główny księgowy;

b)specjalista ds. księgowości;

c)administrator bezpieczeństwa informacji;

d)intendent;

2)pracownicy obsługi:

a)woźna oddziałowa;

b)kucharka;

c)pomoc kucharki;

d)pracownik do prac lekkich.

3)pomoc nauczyciela.

4.W przedszkolu utworzono stanowisko wicedyrektora.

§ 26

 1.Do jego zadań Wicedyrektora przedszkola należy:

1)wspomaganie dyrektora w organizowaniu i nadzorowaniu pracy przedszkola;

2)zastępowanie dyrektora przedszkola w czasie jego  nieobecności;

3)prowadzenie nadzoru pedagogicznego we współpracy z dyrektorem przedszkola;

4)koordynacja, instruktaż, kontrola nauczycieli i ich ocena w zakresie planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej;

5)zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny w pracy dzieciom i pracownikom przedszkola;

6)sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną, gospodarczą przedszkola;

7)organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;

8)organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola;

9)ponoszenie odpowiedzialności za realizację opisanych w statucie zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu;

10)wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

§ 27

1.Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

2.Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im  w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

3.Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy  w szczególności:

1)realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;

2)zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3)prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;

4)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności  i zainteresowań;

5)systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;

6)komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiągania kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;

7)organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)opieka nad powierzoną salą zajęć oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt  i wyposażenie.

4.Zakres zadań nauczyciela religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

5.Do zadań logopedy należy:

1)diagnozowanie oraz ciągłe i systematyczne monitorowanie poziomu rozwoju powierzonych dzieci;

2)systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji logopedycznej;

3)prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej oraz dbanie o całokształt rozwoju dziecka;

4)tworzenie programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem;

5)obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku nauczycielowi prowadzącemu;

6)współpraca z nauczycielami poszczególnych grup;

7)prowadzenie zajęć instruktażowych oraz konsultacji logopedycznych dla rodziców;

8)dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem;

9)przygotowywanie zajęć instruktażowych dla nauczycieli przedszkola;

10)uczestnictwo w szkoleniach, imprezach organizowanych w ramach współpracy z różnymi instytucjami;

11)współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem;

12)przygotowywanie 2 razy w roku sprawozdania z pracy z dziećmi objętymi pomocą logopedyczną.

6.Zadania nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej regulują odrębne przepisy.

§ 28

1.Do zakresu zadań głównej księgowej należy:

1)prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2)bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej i kosztów wykonania zadań i sprawozdawczości finansowej;

3)prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie obowiązującymi zasadami;

4)analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków poza budżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola;

5)dokonywanie kontroli funkcjonalnej wstępnej, bieżącej i następnej;

6)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości;

7)prowadzenie spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników;

8)dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych przedszkola oraz odpowiedzialność za ich prawidłowość i terminowość.

2.Do zadań specjalisty ds. księgowych należy:

1)sporządzanie list płac pracowników zgodnie z obowiązującymi terminami wypłat;

2)prowadzenie kart wynagrodzeń;

3)bieżące prowadzenie ewidencji podatkowej;

4)bieżące, właściwe i terminowe naliczanie podatku i składek na ubezpieczenia społeczne;

5)prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem składek do ZUS;

6)prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem składek do PFRON;

7)przyjmowanie i odprowadzanie gotówki do banku;

8)sporządzanie raportów kasowych;

9)przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i druków ścisłego zarachowania;

10)przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych rachunków i faktur oraz pozostałych dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym;

11)przestrzeganie terminów płatności zobowiązań;

12)przyjmowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i pozostałych środków trwałych;

13)prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3.Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1)zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,  w szczególności przez:

a)sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b)nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w  przepisach oraz przestrzegania zasad w nich określonych,

c)zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2)prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w przepisach.

4.Do zadań intendenta należy:

1)dbanie o pomieszczenia i sprzęt przedszkola;

2)prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności w/w (remonty, naprawy);

3)sporządzanie, wspólnie z kucharką, jadłospisów;

4)prowadzenie magazynu spożywczego i chemicznego oraz dokumentacji magazynowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)zaopatrywanie w żywność, sprzęt, środki czystości itp.;

6)prowadzenie kasy i terminowe rozliczanie rachunków;

7)przestrzeganie przepisów bhp, zasad dobrych praktyk higienicznych (DPH)  i dobrych praktyk produkcyjnych (DPP) oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji HACCP;

8)sporządzanie raportów dekadowych i miesięcznych;

9)wypełnianie dziennika żywienia i kartotek żywieniowych i przedkładanie ich do podpisu dyrektorowi i kucharce;

10)nadzorowanie racjonalnego i higienicznego przygotowywania posiłków;

11)bieżąca obsługa systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji dotyczących funkcjonowania przedszkola takich jak inwentarz i intendentura;

12)sporządzanie dokumentacji dotyczącej odpłatności za przedszkole.

13)wykonywanie innych czynności, poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w placówce.

5.Do zadań kucharki należy:

1)dbanie o właściwe sporządzanie posiłków i uczestniczenie w ich planowaniu;

2)przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie;

3)prowadzenie magazynu podręcznego;

4)utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego  i dbanie o czystość naczyń, sprzętu i  pomieszczeń kuchennych;

5)codzienne pobieranie próbek, należyte ich opisywanie i przechowywanie zgodnie z zaleceniami SANEPiD-u;

6)przestrzeganie zasad BHP, DPH i DPP oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji HACCP;

7)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających  z organizacji pracy w placówce.

6.Do zadań pomocy kuchennej należy:

1)pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków;

2)utrzymywanie w czystości kuchni, zaplecza kuchennego, sprzętu i naczyń kuchennych;

3)wykonywanie zleconych przez kucharkę czynności;

4)doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jego nieobecności;

5)przestrzeganie zasad bhp, DPH i DPP oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

6)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w placówce.

7.Do zadań woźnej oddziałowej należy:

1)codzienna dbałość o ład, porządek i czystość w przydzielonych pomieszczeniach, zgodnie z organizacją roku przedszkolnego;

2)podawanie do sal posiłków i w razie potrzeby dokarmianie dzieci;

3)dbałość o powierzony sprzęt i środki materialne;

4)dokonywanie bieżących napraw zabawek i sprzętu;

5)pomoc nauczycielce w pracy z dziećmi a zwłaszcza podczas zajęć obowiązkowych, dowolnych, spacerów i wycieczek;

6)ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci;

7)spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, poleconych przez nauczyciela danego oddziału;

8)przestrzeganie zasad bhp, DPH i DPP oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

9)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w placówce.

8.Do zadań pracownika do prac lekkich należy:

1)przestrzeganie zasad BHP, DPH i DPP;

2)utrzymywanie porządku na placu przedszkolnym i w pomieszczeniach piwnicznych;

3)dbanie o estetyczny i bezpieczny wygląd ogrodu przedszkolnego;

4)pomoc przy robieniu zakupów i ich dostarczeniu do przedszkola;

5)wykonywanie doraźnych prac naprawczych w ogrodzie i w salach przedszkolnych;

6)strzeżenie mienia przedszkolnego;

7)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w placówce.

9.Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1)pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej;

2)spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych;

3)uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci;

4)organizowanie wypoczynku dzieci poprzez rozstawianie leżaków i rozkładanie pościeli;

5)utrzymywanie w ładzie i porządku oraz czystości przydzielonego oddziału;

6)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.

10.Szczegółowe przydziały obowiązków, dotyczące zajmowanych stanowisk, znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika.

ROZDZIAŁ 7

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 29

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 30

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1)właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

2)organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;

3)życzliwego i podmiotowego traktowania;

4)przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

5)sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6)pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

§ 31

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1)uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2)respektowania poleceń nauczyciela;

3)kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;

4)dbania o czystość i higienę osobistą;

5)dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;

§ 32

Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu  w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc  i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności .

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące  i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

§ 34

1.Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.

2.Projekt uchwaty o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.

3.Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie  w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

4.Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

§ 35