Missing Consumer Key - Check Settings

Prawa dziecka

W Polsce dokumentami regulującymi prawa dziecka są:

1. Konstytucja RP.

2.  Konwencja o prawach dziecka.

3. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami dziecko ma następujące prawa:


1. Prawo do życia i rozwoju w dobrych warunkach. 

2. Prawo do życia bez przemocy.

3. Prawo do miłości i wychowania w rodzinie. 

4. Prawo do ochrony przed przemocą, wyzyskiem i zaniedbaniem. 

5. Prawo do wyrażania swoich myśli, opinii, poglądów, w tym religijnych. 

6. Prawo do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. 

7. Prawo do odpoczynku i czasu wolnego.

9. Prawo do opieki zdrowotnej i pomocy medycznej. 

 PRAWA DZIECKA UJĘTE W STATUCIE NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1)właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

2)organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;

3)życzliwego i podmiotowego traktowania;

4)przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

5)sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6)pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

OBOWIĄZKI DZIECKA UJĘTE W STATUCIE NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1)uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2)respektowania poleceń nauczyciela;

3)kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;

4)dbania o czystość i higienę osobistą;

5)dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;